SEBAOBRANA A PRÁVO                                   

 
 

        Jednou zo základných potrieb každého človeka je pocit bezpečia. Nikto z nás nemá rád strach a to najmä, keď ide o náš život alebo zdravie. Človek sa chce cítiť v bezpečí, keď je kdekoľvek a robí čokoľvek. Jednu zo základných záruk bezpečia nám poskytuje štát prostredníctvom jeho orgánov, ktorých úlohou je zabezpečovať poriadok a bezpečnosť v štáte. V prvom rade je to práve štát, resp. jeho orgány, ktoré disponujú donucovacími prostriedkami a vykonávajú represívnu činnosť voči páchateľom trestných činov. Hoci štát má prvoradé postavenie v boji s trestnou činnosťou, nie je jediným subjektom, ktorý tak môže konať. Je to dané najmä tým, že orgány štátu ani pri najlepšej organizácii nemôžu byť všade tam, kde dochádza k porušovaniu chránených záujmov. V prípadoch, kedy orgány štátu nie sú schopné odvrátiť trestnú činnosť, štát zveril občanom  právozasiahnuť v okamžiku, keď   dochádza k porušovaniu záujmov chránených zákonom. Takýto zásah občanov je preto považovaný za spoločensky prospešný a v súlade so záujmom štátu.          

Takýmto zásahom zo strany občanov je aj nutná obrana a oprávnené použitie zbrane. Ak osoba koná v súlade s podmienkami nutnej obrany podľa § 25 Trestného zákona alebo oprávneného použitia zbrane podľa § 26 Trestného zákona, jej konanie, i keď za iných okolností by naplňovalo znaky trestného činu, trestné nebude.Tu sa však pravdepodobne dostávame ku kameňu úrazu, prečo tieto dva inštitúty nie sú v našej spoločnosti často využívané. Síce na prvý pohľad sa môže zdať zákonné znenie či už nutnej obrany alebo oprávneného použitia zbrane jednoduché a jednoznačné. Opak je pravdou. A práve komplikovanosť a neznalosť podmienok týchto dvoch inštitútov odrádza občanov zasahovať proti páchateľom trestných činov, keď sú porušované chránené záujmy.

Malo by byť práve v záujme štátu podporovať občanov k využívaniu týchto inštitútov, a to najmä lepším informovaním občanov o podmienkach konania v súlade s nutnou obranou alebo oprávneným použitím zbrane, prípadne odstránením nedostatkov týchto inštitútov.


Ľudia čoraz viac na svoju obranu používajú nebezpečné technické zariadenia a v súčasnosti počet osôb vlastniacich zbraň narastá.
 Zbraň sa už nestáva len nástrojom v rukách policajtov, resp. iných verejných činiteľov, ale aj v rukách bežných občanov, ktorí by bezpochyby mali byť v čo najväčšej miere informovaní o podmienkach a prípadoch jej použitia, vrátane možných právnych následkov jej použitia.

 

Nutná obrana

Nutná obrana je jedna zo siedmych okolností vylučujúcich protiprávnosť činu upravených v TZ, čo znamená, že ak sú naplnené jej zákonné podmienky, čin inak trestný, nebude považovaný za trestný čin, lebo mu chýba protiprávnosť. Nutná obrana je významný trestnoprávny inštitút, ktorého úlohou je poskytnúť ochranu záujmom chráneným trestným zákonom. Podstata nutnej obrany spočíva v dovolení osobe, voči ktorej hrozí alebo trvá útok na záujem chránený zákonom brániť sa voči takému útoku, pričom takáto obrana, hoci môže napĺňať znaky niektorého z trestných činov uvedených v TZ nemôže byť považovaná za trestný čin, lebo jej chýba protiprávnosť.
 - Nutná obrana umožňuje, aby osoby, ktoré vystúpia na ochranu svojich oprávnených a spoločenských záujmov neboli trestne stíhané.
JUDr. Polák k nutnej obrane uvádza: „Ide o osobitný prípad stretu záujmov na ochrane rôznych spoločenských vzťahov. Na jednej strane je chránený záujem, ktorý bol napadnutý útokom, a na druhej strane je to záujem útočníka, ktorý by bol, keby nebol útočníkom, chránený.“
Na jednej strane je treba nutnú obranu považovať za právo každého jednotlivca sa brániť, v prípade, že je napadnutý ako aj právo jednotlivca pomôcť osobe, ktorá je napadnutá a chrániť záujem chránený zákonom, na strane druhej nutnú obranu možno chápať aj ako povinnosť, najmä v súvislosti s určitými povolaniami, ktoré takúto povinnosť vyžadujú. Ako príklad uvediem príslušníka policajného zboru, ktorý zaisťuje osobnú bezpečnosť určenej osobe.
 - Povinnosť konať v nutnej obrane však nemožno vzťahovať na každého občana. Pojem nutná obrana nemožno vykladať ako povinnosť každého občana sa brániť za akýchkoľvek okolností, ale tak, že obranca môže použiť také prostriedky na obranu, aby bolo možné útok odvrátiť. Ostáva teda len na slobodnej vôli občana, či toto právo nutnej obrany využije alebo nie.

 


Podmienky nutnej obrany

Podmienky nutnej obrany, resp. kedy čin inak trestný nebude považovaný za trestný čin z dôvodu nutnej obrany, máme uvedené v ustanovení § 25 ods. 1 TZ v zmysle ktorého: „Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.“
V prvom rade je dôležité si vymedziť okruh osôb, ktoré sú oprávnené konať v nutnej obrane. Zo samotnej legálnej definície nutnej obrany je zjavné, že zákon nešpecifikuje osoby oprávnené konať v nutnej obrane, z čoho vyplýva, že oprávneným konať v nutnej obrane bude v zásade každý, voči ktorému útok, či len hroziaci alebo už trvajúci, smeruje, ale aj každý iný, kto sa rozhodne brániť osobu, voči ktorej takýto útok smeruje. Ak teda osoba činom inak trestným odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok, ktorý je namierený voči telesnej integrite inej osoby, ide o nutnú obranu. (R 9/1980).

Osobitosti použitia zbrane v nutnej obrane

Vymedzenie pojmu zbraň v podmienkach nutnej obrany

 

Skôr ako sa začnem venovať samotnému použitiu zbrane v nutnej obrane, považujem za dôležité si vymedziť pojem zbraň v podmienkach nutnej obrany. Legálnu definíciu zbrane máme uvedenú v ustanovení § 122 ods. 3 TZ v zmysle ktorého, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, zbraňou sa na účely TZ sa rozumie každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším. Predmetné ustanovenie budeme používať aj v súvislosti s použitím zbrane v nutnej obrane, nakoľko v ustanoveniach týkajúcich sa nutnej obrany zákonodarca pojem zbraň nijako nešpecifikoval.

Zbraňou v zmysle ustanovenia § 122 ods. 3 TZ môže byť:

 - akýkoľvek neživý hmotný predmet alebo živá rastlina, pričom môže ísť o skupenstvo tuhé (napr.: kameň, palica, zbraň v technickom zmysle slova, auto, pilulka na ochromenie organizmu), kvapalné (napr.: kyselina, benzín) alebo plynné (napr.: jedovatý plyn)
 - energia (napr.: elektrická)
 - zviera, a to skrotené ako aj divé, ak ho človek k obrane použije
 - prírodná sila ovládaná človekom (napr. oheň alebo voda)
 - mŕtve ľudské telo alebo živé, ak je neovládateľné a použije ho iná osoba.
 - Legálna definícia zbrane v ust. § 122 ods. 3 TZ predpokladá splnenie dvoch podmienok, aby sme mohli hovoriť o zbrani na účely Trestného zákona. Prvou podmienkou je, že musí ísť o vec. Táto podmienka napríklad nebude splnená, a teda nemôžme hovoriť o zbrani, ak sa osoba bude brániť holými rukami.
 - Druhou podmienkou je, aby táto vec, bola spôsobilá urobiť útok voči telu dôraznejším. „Musí ísť teda o vec, ktorá je schopná reálne privodiť fyzické výhody útočníkovi pri prevádzaní fyzického útoku na inú osobu (na jej telo) oproti stavu, keby takúto vec na útok nepoužil.“ Ak teda brániaca sa osoba hodí po útočníkovi kovový pilník, tak nemôžme hovoriť o použití zbrane, lebo hodený pilník nie je reálne schopný privodiť obrancovi fyzické výhody voči útočníkovi.

Aplikácia nutnej obrany v zmysle § 25 TZ (vrátane ods. 3 a 4) má prednosť pred použitím oprávneného použitia zbrane podľa § 26 ods. 2 TZ.
JUDr. Prokeinová v súvislosti so vzájomnou súvislosťou nutnej obrany a oprávneného použitia zbrane podľa § 26 ods. 2 TZ zohľadňuje aj intenzitu útoku: „Oprávnené použitie zbrane sa využíva v prípadoch, ak intenzita útoku na predmetné chránené záujmy je menšia ako v prípadoch nutnej obrany. Ak je intenzita útoku vysoká, výrazná a jednoducho vytvára sa u napadnutého dôvodná obava o jeho život, zdravie a majetok, jeho konanie môže nadobudnúť dimenzie nutnej obrany na základe čoho môže spôsobiť útočníkovi aj úmyselne smrť vzhľadom na dané okolnosti situácie.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  počet návštev:  

E-mail: sebaobranaslovakia@gmail.com